Søknad om besøkstillatelse for pårørende.

Søknad om besøkstillatelse skjer digitalt og du må legitimere deg med elektronisk ID (f.eks. bank-ID).  Du kan søke for deg selv og egne barn.

NB! Dersom du søker om klarering i regi av arbeid, skal forespørsel skje i eget skjema, og ikke via lenken nedenfor. Dette gjelder blant annet NAV, Røde Kors frivillig, mer flere. Vennligst klikk her for mer informasjon.

Link til søknad om besøkstillatelse Link til brukerveiledning for selvbetjeningsportal

Opplysningene i søknaden blir sendt politiet for vandelskontroll. Opplysninger fra politiets strafferegister danner grunnlaget for vurdering om søknaden innvilges uten restriksjoner, nekt av besøk eller besøk med restriksjoner (som for eksempel glassvegg, eller overhøring av samtale).

Behandlingstiden er normalt opptil 4 uker, og du vil få beskjed om logge inn på selvbetjeningsportalen når svar foreligger. Der vil du se svar på søknaden og hvordan du kan bestille besøk (dersom søknaden innvilges). Behandlingstid avhenger av saksmengden i politiet (som gjennomfører vandelskontroll) og i fengselet, samt hvor lang tid det tar før innsatte samtykker til besøk.

Søknader som mottas på forhånd for innsatte som skal flyttes/innsettes i Oslo fengsel blir ikke behandlet. Det samme gjelder for innsatte som er ilagt brev- og besøksforbud/kontroll.

Dokumentasjonskravene må oppfylles før en søknad blir behandlet.


Søkere uten elektronisk ID

For de som ikke har elektronisk ID er det være mulig å søke om besøkstillatelse på papir, men dette vil ta noe lengre tid pga. manuell registrering. Ta kontakt på 8110.visit@kriminalomsorg.no for å få tilsendt søknadskjema.


Mindreårige søkere

Dersom innsatte ikke er far til barnet:

  • For forelderen som ikke legitimerer seg digitalt, må det vedlegges skriftlig samtykke fra den andre forelderen i søknaden.
  • Dersom søknad om besøkstillatelse for barnet kommer på papir, må begge foreldrene signere skjemaet.

Utenlandske søkere.

Utenlandske statsborgere må søke på papir dersom vedkommende ikke har norsk personnummer eller D-nummer.

Personer over 18 år går til

denne siden for engelsk søknadsskjema (Pdf).

Personer under 18 år går til

denne siden for engelsk søknadsskjema (Pdf).


Vandelsattest fra utlandet

Det er et krav at utenlandske besøkende må sende vandelsattest fra sitt hjemland. Det gjelder besøkende bosatt i utlandet, samt besøkende som har vært bosatt i Norge mindre enn 5 år. Kravet gjelder også for norske statsborgere. Vandelsattesten vedlegges søknaden, skal være original og på skandinavisk eller engelsk. Den skal være maks 3 måneder gammel.

Dersom du søker kun for videobesøk, er det ikke et krav om å vandelsattest fra hjemlandet (gjelder kun besøkende bosatt i utlandet). Vandelsattest kan ettersendes for ny vurdering av besøkstillatelse, dersom du ønsker fysisk besøk i fremtiden.