Søknad om besøkstillatelse

Opplysningene i søknadsskjemaet blir sendt politiet. Opplysninger fra politiets strafferegister danner grunnlaget for vurdering om søknaden innvilges uten restriksjoner, nekt av besøk eller besøk med restriksjoner (som f.eks. glassvegg eller overhøring av samtale).

Søker må stå på innsattes besøksliste for at søknaden kan behandles.

Behandlingstiden er 2-3 uker og vedtaket blir sendt per post, til adressen som oppgis i søknaden. Vi sender ikke vedtak pr. e-post.

Søknader som mottas på forhånd for innsatte som skal flyttes/innsettes i Oslo fengsel blir ikke behandlet. Det samme gjelder for innsatte som er ilagt brev- og besøksforbud/kontroll.

Dokumentasjonskravene må oppfylles før en søknad blir behandlet.

Søknadsskjema – over 18 år

Norsk English
Voksne (fra 18 år) Adults (from 18 years old)

For å åpne skjemaene, må du ha en PDF leser, som f.eks. Adobe Reader (gratis).


Andre besøkende (ikke pårørende)
Kriminalomsorgen innhenter personopplysninger om enhver som ankommer fengslet. Dette gjelder også den som utfører arbeid på fengslets område. Dette er eksempelvis advokater i sivilsaker, tolker, offentlig ansatte m.fl. Søker du om klarering ifbm. ditt arbeide, må du fylle ut eget skjema (taushetserklæring og vandelskontroll).

Søknadsskjema og samtykkeerklæring – under 18 år

For søkere under 18 år, krever vi signert samtykkeerklæring fra mor/verge. Dersom innsatte ikke er far til barnet, må begge foreldrene/vergene signere. Se siden «Mindreårige» for mer informasjon.

For children and youth below 18 years of age, it is required that the parent/guardian completes and sign the the statement of consent. Please see «Mindreårige/minors» i the menu for more information. For children living abroad, we require a birth certificate showing that the inmate is the father of the child/children.

Norsk English


For å åpne skjemaene, må du ha en PDF leser, som f.eks. Adobe Reader (gratis).

Krav om vandelsattest fra hjemland/bostedsland

Det er et krav at utenlandske besøkende må sende vandelsattest fra sitt hjemland. Det gjelder besøkende bosatt i utlandet, samt besøkende som har vært bosatt i Norge mindre enn 5 år. Kravet gjelder også for norske statsborgere. Vandelsattesten vedlegges søknaden, skal være original og på skandinavisk eller engelsk. Den skal være maks 3 måneder gammel.

Foreign visitors must attach a certificate of good conduct from their home country, with the application. This applies to visitors resident abroad, as well as visitors who have lived in Norway less than 5 years. The requirement also applies to Norwegian citizens. The document needs to be original and translated to Scandinavian or English, and must be maximum 3 months old.

If you live abroad and only apply for video calls, a certificate of good conduct from your home country is not required. If your application for video calls are approved, the visit permit will not be valid for physical visits. You may send the certificate of good conduct later, if you want a new assessment of the visit permit to also apply to physical visits.

 

Ferdig utfylt skjema sendes på en av tre måter:
Søknader sendt via link godtas ikke.

Vennligst send søknadsskjema per post dersom du ikke ønsker å oppgi personopplysninger på e-post.

E-post:
visit@oslofengsel.no

Post:
Oslo fengsel, Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes

Kontaktskjema:


    Obligatorisk. Tillatt format: PDF


    Tillatt format: PDF