Loading...
Andre besøkende 2018-02-13T09:59:19+00:00

Andre besøk

Advokater, forsvarere, konsulære representanter, psykiatere, psykologer, tolker, offentlig ansatte m.fl.

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på mindre skjerm.

Besøkstider
Mandag-fredag 08:00-20:00
Lørdag-søndag 11:00-13:00 14:30-16:30

Med unntak av offentlig ansatte og visitorer, er det ikke nødvendig for disse gruppene å bestille besøk på forhånd.

Kontroll
Med mindre det foreligger mistanke om straffbare handlinger, skal oppnevnte forsvarere eller konsulære representanter ikke sikkerhetskontrolleres hos politiet eller kontrolleres ved bruk av metalldetektor eller lignende før besøk. En slik kontroll kan kun finne sted på direktørens ordre.

Alle andre kan kontrolleres ved bruk av metalldetektor.

Advokater

Advokatbesøk er forbeholdt advokat eller advokatfullmektig, jf. domstolloven § 220, jf. § 223. Ved advokatbesøk må forsvarsadvokat fremvise oppnevning. Advokater som representerer innsatte i sivile saker må kunne fremlegge oppdragsbekreftelse.

Sivilrettslige advokater

Advokater som representerer innsatte i sivilsaker, gis mulighet til å besøke innsatte. Dokumentasjon skal forevises.

Konsulære representanter

Konsulære representanter skal gis tilgang på uhindret besøk med innsatte. Dokumentasjon fra ambassaden skal forevises.

Offentlige ansatte

Offentlige ansatte i denne sammenheng er tilsatte i kommunen, fylkeskommunen eller staten (f.eks. prester i statskirken, helsepersonell, barnevern, funksjonærer eller lignende). En eller annen form for dokumentasjon må forevises.

Psykiatere og psykologer

Psykiatere og psykologer som på rettens vegne skal foreta en judisiell observasjon av personer, skal kunne besøke innsatte uhindret. Dokumentasjon fra retten skal forevises før besøket tar til.

Røde Kors visitorer

For besøkstider og booking, vennligst se meny.
For informasjon om å være visitor, besøk Røde Kors sin hjemmeside.

Tolker

Tolker skal være i følge med forsvarer eller andre samarbeidspartnere.