Gjelder t.o.m. uke 26.

Andre besøk

Advokater, forsvarere, konsulære representanter, psykiatere, psykologer, tolker, offentlig ansatte m.fl.

Taushetserklæring og vandelskontroll
Kriminalomsorgen innhenter personopplysninger om enhver som ankommer fengslet. Dette gjelder
også den som utfører arbeid på fengslets område. Før besøk kan bookes må du være klarert. En klarering gjelder for 1 år. Dersom du ikke er klarert må du returnere følgende skjema, ferdig utfylt:

Samtykke og taushetserklæring
Dersom du ikke ønsker å sende skjema per e-post, kan det sendes per post til adressen som står oppgitt i skjemaet.


Kontroll

Med mindre det foreligger mistanke om straffbare handlinger, skal oppnevnte forsvarere eller konsulære representanter ikke sikkerhetskontrolleres hos politiet eller kontrolleres ved bruk av metalldetektor eller lignende før besøk. En slik kontroll kan kun finne sted på direktørens ordre.

Alle andre kan kontrolleres ved bruk av metalldetektor.

Advokat: Oppnevnte forsvarere

Advokatbesøk er forbeholdt advokat eller advokatfullmektig, jf. domstolloven § 220, jf. § 223. Ved besøk må forsvarsadvokat fremvise oppnevning.

Dette er reduserte besøkstider som gjelder pga. koronaviruset. Ordinære besøkstider vil gjelde når besøksavdelingen åpner med ordinære åpningstider.

Vi reserverer ikke besøk for oppnevnte forsvarere, med unntak av besøk som ønskes gjennomført på lørdager og søndager. Dette må bestilles innen kl. 14:00, fredager, til visit@oslofengsel.no. Besøk er ikke booket før bestillingen er bekreftet av oss.

Førstemann til mølla-prinsippet gjelder mandag-fredag.

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på mindre skjerm.

Besøkstider
Mandag-fredag 08:00-15:30
Lørdag 11:00-13:00 14:30-16:00
Søndag (gjelder fra uke 21) 11:00-13:00 14:30-16:00

Alle besøkende skal avslutte sine møter og ha forlatt fengselet innen stengetid.

Advokat: Sivilrettslige

Advokater som representerer innsatte i sivilsaker, gis mulighet til å besøke innsatte. Advokater som representerer innsatte i sivile saker må kunne fremlegge oppdragsbekreftelse. Sivilrettslige advokater må klareres og besøk må bestilles på forhånd.

Konsulære representanter

Konsulære representanter skal gis tilgang på uhindret besøk med innsatte. Dokumentasjon fra ambassaden skal forevises. Besøk må bestilles på forhånd.

Offentlige ansatte

Offentlige ansatte i denne sammenheng er tilsatte i kommunen, fylkeskommunen eller staten (f.eks. prester i statskirken, helsepersonell, barnevern, funksjonærer eller lignende). Tjenestebevis e.l. må forevises ved besøk. Besøk må bestilles på forhånd.

Psykiatere og psykologer

Psykiatere og psykologer som på rettens vegne skal foreta en judisiell observasjon av personer, skal kunne besøke innsatte uhindret. Dokumentasjon fra retten skal forevises ved besøk. Besøk må bestilles på forhånd.

Røde Kors visitorer

For besøkstider og booking, vennligst se Besøk > Besøkstider. Besøk må bestilles på forhånd.

Tolker

Tolker skal være i følge med forsvarer eller andre samarbeidspartnere.