Mindreårige

Som hovedregel er det er kun innsattes egne barn som kan komme på besøk. Unntak kan gjøres hvor familieforholdene tilsier det. Dette avgjøres per enkelttilfelle og i samarbeid med avdelingsleder og/eller sosialkonsulent, samt barneansvarlig i fengselet.

Innsattes egne barn under 16 år må komme i følge med mor/verge. Andre voksne med besøkstillatelse kan følge barnet/barna, under visse forutsetninger. Se sidene “besøkstider”, samt “besøktillatelse” for mer informasjon.

Innsattes barn i aldersgruppen 16-18 år kan få besøke sin far uten å være i følge av en voksen, under følgende forutsetninger:

  • Slektskapet dokumenteres i forbindelse med klarering
  • Vi har mottatt signert samtykke fra barnets mor/verge
  • Mor/verge må møte ved første besøk og legitimerer seg, men trenger ikke være med under selve besøket. Samme krav gjelder dersom barnet/barna følges av en annen en mor/verge.

Nevøer, nieser, fettere og kusiner mellom 16-18 år kan komme på besøk, under følgende forutsetninger:

  • Første besøket må gjennomføres med en foresatt tilstede
  • Foresatt som følger må ha besøkstillatelse
  • Vi må ha mottatt samtykke fra begge foresatte før besøk tillates

Søknad- og samtykkeskjema kan hentes på siden “Besøkstillatelse”.