1837

Regjeringen nedsatte en kommisjon som skulle vurdere forholdene vedrørende gjennomføringen av frihetsstraff.

1841

Kommisjonen fremla sin innstilling. Stortinget behandlet den og bevilget midler til oppføring av et botsfengsel i Christiania.

1844

Byggearbeidene ble igangsatt.

1851

Anstalten ble tatt i bruk. Den hadde da plass til 240 fanger.

1933

Plassbehovet i kretsfengslene og ved de mindre anstaltene var i 1920 årene akutt, fordi en rekke fengsler hadde blitt nedlagt etter århundreskiftet. For å avhjelpe behovet besluttet Stortinget i 1933 å gå til innkjøp av Actiebryggeriets eiendom i Oslo, som grenset til botsfengselet, og bygge nytt fengsel der. Den første del av dette nye kretsfengselet sto ferdig i 1934, de øvrige deler ble tatt i bruk etter hvert som de ble ferdige.

1940

Fengselssykehuset ble tatt i bruk februar. Sammen med avdelingen i Møllegaten 19 fikk Oslo kretsfengsel ca. 500 plasser og ble dermed den største fengselsanstalten i landet. På dette tidspunkt var ikke Botsfengselet en del av Oslo kretsfengsel. Dette betydde også en avlastning for landsfengslene da en av avdelingene ved det nye kretsfengselet ble tatt i bruk som landsfengselsavdeling i 1937, samtidig som et nytt tilbygg ved Botsfengselet var åpnet våren 1934.

1950

Akershus landsfengsel på Akershus festning ble nedlagt i juni. Denne nedleggelsen førte til at Botsfengselet var det eneste gjenværende landsfengsel for menn. Fengselet hadde ikke kapasitet til å ta imot samtlige landsfengselsfanger.

1951

Fengselsreformen av 1951 gikk inn for at Botsfengselet skulle moderniseres og at antall plasser skulle reduseres fra 226 til 180. Det skulle bygges et landsfengsel i Tronheim og et i nærheten av Oslo. Man hadde funnet ut at det ble for kostbart å modernisere Botsfengselet, og landsfengselet på Østlandet skulle erstatte dette. På bakgrunn av økonomi ble det imidlertid bare bygget et landsfengsel (Ullersmo), mens man hevet soningsgrensen for noen kretsfengsler fra fem måneder til halvannet år.

1970

Botsfengselet ble nedlagt som landsfengsel og de innsatte overført til Ullersmo. Fengselet gjennomgikk så en fullstendig innvendig modernisering.

1975

Fengselet ble overtatt av Oslo kretsfengsel som ny avdeling A i stedet for Møllergaten 19, som ble revet.

2017

Avdeling A, det vil si det gamle Botsfengselet, ble nedlagt i juni. Det er foreløpig ikke tatt noen beslutning om hva det skal brukes til i fremtiden.