Loading...
Avdeling C – Stifinner’n 2017-12-06T15:42:00+00:00

Et tilbud til innsatte med rus og avhengighetsproblemer.

Stifinnern ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo fengsel og Tyrilistiftelsen i 1992. Prosjektet var et forsøk på å møte et sterkt økende antall innsatte med rusproblemer. I 1995 ble prosjektet gitt permanent status. Etter diverse flyttinger og omorganiseringer drives Stifinnern idag fra avdeling C i Oslo fengsel.

Hva er Stifinner’n?

Stifinner’n  er et tilbud til innsatte med rusproblemer som ønsker å bruke soningstiden til å starte en endringsprosess. Det legges stor vekt på å skape et rusfritt miljø som gir rom for læring, vekst og utvikling. Stifinner’n drives av Oslo Fengsel og Tyrilistiftelsen.

Hvem kan søke Stifinner’n?

Mannlige innsatte fra hele landet med rusproblemer kan søke plass på Stifinner’n. Ved inntak er det ønskelig at innsatte har minimum 4-6 måneder igjen til forventet løslatelse. Den innsatte må ønske å gå inn i behandling etter oppholdet på Stifinner’n. Stifinner’n tar også imot innsatte i LAR behandling. Alle søknader behandles individuelt, og aktuelle søkere vil bli intervjuet.

Stifinnerens hovedfokus er å bevisstgjøre den enkelte på sitt rus og avhengighetsproblem. Verktøy og metoder er blant annet:

 • Samtalegrupper
 • Individuelle samtaler
 • Fysiske aktiviteter
 • Sosial trening
 • Arbeidstrening
 • Permisjoner
 • Individuell kartlegging og forberedelse til videre behandling.

Stifinner’n legger vekt på fellesskap og gruppeprosesser for å kunne hjelpe den enkelte i sin utvikling. Det forventes at alle på Stifinner’n tar ansvar for å bidra til et godt fellesskap.

Stifinnerne skal utvikle sine evner og muligheter til å :

 • Lære å ta ansvar for egne valg
 • Klare å møte motgang og utfordringer uten å flykte inn i rus.
 • Tro på at det nytter å endre seg.

Etter fullført opphold på Stifinner’n blir de fleste overført videre til heldøgns rusbehandling, enten i medhold av straffegjennomføringsloven §12 eller som en frivillig overføring.

Skriv et personlig brev til oss og fortell kort om deg selv. Søknaden bør innholde følgende punkter:

 • Litt historie om ditt rus – og kriminalitetsproblem.
 • Arbeid, skolegang og fritidsinteresser.
 • Hvilket forhold du har til din familie.
 • Dommens lengde, hvor lenge du har sonet, når du har permisjonstid inne og eventuelle uoppgjorte saker.
 • Hjemstedsadresse.
 • Fremtidsplaner.
 • Oppgi eventuelle kontaktpersoner i NAV eller i hjelpeapparatet forøvrig.
 • Eventuelt annet du mener er av interesse for oss.

Hvis det er vanskelig å skrive søknad, eller om du lurer på noe, kontakt oss gjerne, eller få hjelp av din kontaktbetjent eller sosialkonsulent på anstalten.

Søknad sendes tjenestevei til:

Stifinner’n
Postboks 9292, Grønland
0134 Oslo