Et tilbud til innsatte med rus- og avhengighetsproblematikk.

Stifinner’n ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo fengsel og Tyrilistiftelsen i 1992. Formålet var å gi et målrettet tilbud til et økende antall innsatte med rusproblemer. I 1995 ble prosjektet gitt permanent status. Etter en periode med flyttinger og omorganiseringer, drives Stifinner’n idag fra avdeling C i Oslo fengsel.

Hva er Stifinner’n?

Stifinner’n er et tilbud til innsatte som ønsker å bruke soningstiden til å starte en endringsprosess. Det legges stor vekt på å skape et rusfritt miljø som gir rom for læring, vekst og utvikling. Avdelingen drives fortsatt i samarbeid med Tyrilistiftelsen.

Hvem kan søke Stifinner’n?

Mannlige innsatte fra hele landet, og som har et rusproblem, kan søke plass på Stifinner’n. Ved inntak er det ønskelig at innsatte har minimum 4-6 måneder igjen til forventet løslatelse. Den innsatte må ønske å gå inn i behandling etter oppholdet. Det tas også imot innsatte som gjennomfører LAR-behandling. Alle søknader behandles individuelt, og aktuelle søkere vil bli intervjuet.

Stifinner’n sitt hovedfokus er å bevisstgjøre den enkelte på sitt rus- og avhengighetsproblem. Noen av verktøyene og metodene som brukes, er blant annet:

 • Samtalegrupper.
 • Individuelle samtaler.
 • Fysiske aktiviteter.
 • Sosial trening.
 • Arbeidstrening.
 • Permisjoner.
 • Individuell kartlegging, og forberedelse til videre behandling.

Stifinner’n legger vekt på fellesskap og gruppeprosesser, for å kunne hjelpe den enkelte i sin utvikling. Det blir forventet at alle tar sin del av ansvaret, for å bidra til et godt fellesskap.

Stifinnerne skal utvikle sine evner og muligheter til å :

 • Lære å ta ansvar for egne valg.
 • Klare å møte motgang og utfordringer uten å flykte inn i rus.
 • Tro på at det nytter å endre seg.

Etter fullført opphold blir de fleste overført videre til heldøgns rusbehandling, enten i medhold av straffegjennomføringsloven §12, eller som en frivillig overføring.

Skriv et personlig brev til oss, og fortell kort om deg selv. Søknaden bør belyse flere temaer, som:

 • Din historikk med rusproblematikk og kriminalitet.
 • Skolegang, arbeidserfaring, og fritidsinteresser.
 • Hvilket forhold du har til din familie.
 • Dommens lengde, hvor lenge du har sonet, når permisjonstid eventuelt vil inntreffe, og mulige uoppgjorte saker.
 • Kontaktinformasjon.
 • Fremtidsplaner.
 • Opplysninger om eventuelle kontaktpersoner i NAV, eller i hjelpeapparatet forøvrig.
 • Annet du mener er av interesse for behandling av søknaden.

Hvis det er vanskelig å skrive søknad, eller om du lurer på noe, kontakt oss gjerne, eller få hjelp av din kontaktbetjent eller sosialkonsulent på anstalten.

Søknad sendes tjenestevei til:

Stifinner’n
Postboks 9292, Grønland
0134 Oslo