Loading...
Besøk 2018-01-18T13:57:34+00:00

Når du har fått besøkstillatelse og booket tid, møter du i god tid før avtalt besøkstid i Åkerbergeveien 11. Gå til den grønne døren, til venstre for port 1, merket “Besøksavd.”. Etter å ha blitt sluppet inn døren, vil du bli bedt om å vise legitimasjon. Besøkende som ikke kan fremlegge legitimasjon vil bli avvist. Besøket blir også avvist dersom du møter beruset (du lukter alkohol eller er/oppleves som ruset på en annen måte).

Når legitimasjonen er sjekket og alt er ok, slippes du inn til venteværelset. Der er det skap hvor du må låse inn verdisaker (mobil, armbåndsur etc.) som ikke er lov å ta med inn i besøksavdelingen. Skoene må settes igjen og du får låne slippers under besøket.

Når alt er klart for gjennomføring av besøk, vil ansatte i besøksavdelingen slippe deg videre inn til kontroll. I kontrollen må du gå gjennom metalldetektor (politi og oppnevnte forsvarere er unnlatt kontrollen). Besøkende som har klær som ikke lar seg passere i detektoren, kan bli avvist.

Besøket kan avlyses dersom spesielle forhold oppstår (uroligheter i anstalten, innsatte er ikke i stand til å motta besøk, e.l.).

Inne på besøksavdelingen er det fem besøksrom. Det ene er innredet for barnebesøk, med leker og spill. Det er mulig å kjøpe sjokolade m.m. fra automater. Automatene tar mynter og kort.

Ved besøk med barn vil persiennen i døren til besøksrommet være oppe under hele besøket. De ansatte vil med jevne mellomrom kikke innom. 

Det er ikke tillatt å røyke i besøksavdelingen.

Vennligst se egne besøkstider for advokater og andre besøk under fliken “Andre besøkende”.

Avdeling B

Innsatte kan motta ett besøk per uke. Innsatte med besøk av egne barn innvilges i tillegg ett besøk per uke til dette formålet.

Besøkende med lang reisevei (fra utlandet, annen kant av landet etc.) kan innvilges ekstra besøk. Dette vurderes per tilfelle.

Tabellen kan blas bortover, dersom du bruker en mindre skjerm (mobil etc.)

Ordinær Glassvegg Visitor
Mandag 09:30-11:00 10:00-11:00 17:00-18:00
Tirsdag 09:30-11:00 14:15-15:45 17:00-18:00 19:15-20:15 10:00-11:00
Onsdag 09:30-11:00 10:00-11:00 18:00-19:00
Torsdag 09:30-11:00 14:15-15:45 17:00-18:00 19:15-20:15 10:00-11:00
Fredag 09:30-11:00 10:00-11:00
Lørdag 11:15-12:15 15:00-16:00 15:30-16:30
Søndag 11:15-12:15 15:00-16:00 15:30-16:30

Avdeling C

Tabellen kan blas bortover, dersom du bruker en mindre skjerm (mobil etc.)

Ordinær
Onsdag 17:00-19:15
Alle besøk utenom dette i avdeling C må det søkes spesielt om.

Før du kan komme på besøk til Oslo fengsel må du klareres. Dette gjøres ved å fylle ut søknad om besøkstillatelse (se egen flik).

Besøk kan kun bestilles når besøkstillatelsen er innvilget.

Tabellen kan blas bortover, dersom du bruker en mindre skjerm (mobil etc.)

Avdeling B Avdeling C
Telefon: 23 30 19 80
Mandag-fredag, 09:00-11:00
Telefon: 23 30 18 83
Mandag-fredag, 07:00-21:00
E-post: visit@oslofengsel.no
Leses og besvares mandag-fredag, normalt frem til kl. 14:00


Sentralbordet kan ikke ta i mot bestilling av besøk.

Aktuelt

Besøksbestilling

Ordinære åpningstider.

Opplysningene i søknadsskjemaet blir sendt politiet. Opplysninger fra politiets strafferegister danner grunnlaget for vurdering om søknaden innvilges uten restriksjoner, nekt av besøk eller besøk med restriksjoner (som f.eks. glassvegg eller overhøring av samtale).

Alle søkere fra 15 år sjekkes for vandel hos politiet.

Søknadskjema

Norsk

English

Er søker under 18 år, må samtykkeerklæring legges ved søknaden.
Se fliken “mindreårige” for mer informasjon.

Dokumentasjonskravene må oppfylles før en søknad blir behandlet.


Ferdig utfylt skjema sendes til:

E-post: visit@oslofengsel.no
Post: Oslo fengsel, Dokmentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes

Det er kun innsattes egne barn som kan komme på besøk. Unntak kan gjøres hvor familieforholdene tilsier det. Dette avgjøres per enkelttilfelle av avdelingsleder og/eller sosialkonsulent, samt barneansvarlig i fengslet.

Barn i aldersgruppen 16-18 år kan få besøke sin far uten å være i følge av en voksen. Slektskapet dokumenteres i forbindelse med klarering. Samtykke fra barnets mor/verge kreves før besøk tillates. Vi krever også at og mor/verge møter ved første besøk og legitimerer seg, men trenger ikke være med under selve besøket. Samme krav gjelder dersom barnet/barna følges av en annen en mor/verge.

Nevøer, nieser, fettere og kusiner mellom 16-18 år kan komme på besøk, men da i følge med foresatt ved første besøk. Foresatt som følger må ha besøkstillatelse, og vi krever også samtykke fra begge foresatte før besøk tillates.

Dokumentasjonskravene må oppfylles før en søknad blir behandlet.

Samtykkeerklæring | Under 18 år Samtykkeerklæring | Under 16 år

Norsk

English

Norsk

English

Advokater, forsvarere, konsulære representanter, psykiatere, psykologer, tolker, offentlig ansatte m.fl.

Besøkstider
Mandag-fredag 08:00-20:00
Lørdag-søndag 11:00-13:00 14:30-16:30

Med unntak av offentlig ansatte og visitorer, er det ikke nødvendig for disse gruppene å bestille besøk på forhånd.
Informasjon om booking av besøk finnes under fliken “Booke besøk”.

Kontroll

Med mindre det foreligger mistanke om straffbare handlinger, skal oppnevnte forsvarere eller konsulære representanter ikke sikkerhetskontrolleres hos politiet eller kontrolleres ved bruk av metalldetektor eller lignende før besøk. En slik kontroll kan kun finne sted på direktørens ordre.

Alle andre kan kontrolleres ved bruk av metalldetektor.

Penger til innsatte 2017-12-21T10:10:17+00:00

De innsatte har mulighet til å handle i fengslets butikk og penger kan derfor settes inn på konto slik at han kan kjøpe det han trenger.

Penger må bankoverføres:

Kontonummer 7874.06.57592
IBAN NO42 78740657592
SWIFT/BIC DNBANOKKXXX
Betalingen merkes med innsattes navn og fødselsdato.
Brev/pakker til innsatte 2017-12-21T10:09:32+00:00

Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert.

Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko, bøker eller spill.

Alt som sendes inn til  blir undersøkt av narkotikahund før innsatte får det utlevert.

De innsatte har mulighet til å handle i fengslets butikk og penger kan derfor settes inn på konto slik at han kan kjøpe det han trenger.

Brev/pakker sendes til:

Oslo fengsel
Postboks 9292 Grønland
0134 Oslo

Sendingen merkes med innsattes navn og fødselsdato.
Jeg ønsker å besøke en innsatt. Hva gjør jeg? 2017-11-20T12:37:50+00:00

Du må sørge for at innsatte fører deg opp på sin besøksliste, da man ikke kan søke om besøkstillatelse uten å stå på denne listen. Denne ordningen har vi for at den innsatte selv skal kunne bestemme hvem han vil ha besøk av. Vi formidler ikke kontakt mellom pårørende og innsatte vedrørende ønsker om besøk. Hvis ikke innsatte har ført opp deg på sin liste må du evt. henvende deg til innsatte pr. brev.

Den innsatte kan bare motta besøk av ett begrenset antall personer. I tillegg til nærmeste familie kan det kun stå tre navn på besøkslisten. Dersom innsatte ikke får besøk fra familie, tillates fire navn på besøkslisten. Innsatte har anledning til å endre listen sin ved behov.

Oslo Fengsel har ikke anledning til å gi opplysninger om innsatte til pårørende da vi er bundet av taushetsplikt.

Søknadsskjema for besøkstillatelse ligger under fliken “Besøkstillatelse”.

Hvordan kommer jeg til fengslet? 2017-12-06T15:28:48+00:00

Besøksadressen til Oslo fengsel er Åkerbergveien 11, og ligger midt på Grønland i Oslo sentrum. Det er begrenset med parkeringsmuligheter i området, og fengselet kan dessverre heller ikke tilby parkeringsplasser til de besøkende. Det anbefales derfor at gjester benytter seg av offentlig transport.

Hvor ofte kan innsatte få besøk? 2017-10-18T10:56:40+00:00

Ett besøk i uken og to dersom innsatt har egne barn (minst ett besøk skal være sammen med barn).

Ekstra besøk kan innvilges dersom pårørende har lang reisevei. Hva som er lang reisevei vurderes per tilfelle.

Hva kan jeg gi til innsatte når jeg besøker ham? 2017-11-20T13:26:08+00:00

Innsatte har kun lov til å ta i mot aviser/ukeblader.

Øvrige effekter sendes per post. Adresse finner du under “Penger / gaver til innsatte” og under “Kontakt”.

Kan jeg ta med bursdagskake til innsatt? 2017-10-20T15:11:36+00:00

Nei, det er ikke mulig å ta med kake eller bestille det inn.

Det er mulig å kjøpe sjokolade osv. på automat. Automaten tar mynter og kort.

Skoleklasser, studenter og andre grupper 2017-12-08T13:34:33+00:00

Oslo fengsel mottar svært mange henvendelser med ønsker om å bruke våre lokaler til filminnspilling, få omvisning, skrive oppgaver samt snakke med utvalgte innsatte.

Slike besøk kan gå utover den daglige driften av fengselet, og de innsatte kan da måtte tilbringe mer tid innelåst enn nødvendig.

Det er derfor svært få slike henvendelser som innvilges. Forespørsler rettes til postmottak.oslo-fengsel@kriminalomsorg.no.