Mindreårige

Som hovedregel er det er kun innsattes barn som kan komme på besøk. Les mer om unntak nedenfor. Unntak utover dette må det søkes særskilt om.

Det må søkes om besøkstillatelse for alle barn, uavhengig av alder. Fra 15 år vil det bli foretatt vandelssjekk i forbindelse med søknaden.

Innsattes barn
Barn under 16 år tillates på besøk i følge med mor/verge.

I aldersgruppen 16-18 år kan barnet besøke sin far alene, under følgende forutsetninger:

 • Slektskapet dokumenteres i forbindelse med klarering
 • Vi har mottatt signert samtykke fra barnets mor/verge
 • Mor/verge må møte ved første besøk og legitimerer seg, men trenger ikke være med under selve besøket. Samme krav gjelder dersom barnet/barna følges av en annen en mor/verge.

Bonusbarn
Vurderes per tilfelle, og i tillegg til følgende forutsetninger:

 • Barn under 16 år tillates kun i følge med mor
 • Foresatt som følger må ha besøkstillatelse
 • Vi må ha mottatt samtykke fra begge foresatte før besøk tillates

I aldersgruppen 16-18 år kan barnet besøke sin bonusfar uten å være i følge av en voksen, under følgende forutsetninger:

 • Vi må ha mottatt samtykke fra begge foresatte.
 • Foresatt må møte ved første besøk og legitimerer seg, men trenger ikke være med under selve besøket.

Søsken

Under 12 år: Tillates som hovedregel ikke.

I aldersgruppen 12-16 år tillates barnet på besøk, under følgende forutsetninger:

 • Besøk tillates kun i følge med minst en foresatt
 • Foresatt som følger må ha besøkstillatelse
 • Vi må ha mottatt samtykke fra begge foresatte før besøk tillates

I aldersgruppen 16-18 år tillates barnet alene på besøk, under følgende forutsetninger:

 • Første besøket må gjennomføres med en foresatt tilstede
 • Foresatt som følger må ha besøkstillatelse
 • Vi må ha mottatt samtykke fra begge foresatte før besøk tillates

Nevøer, nieser, fettere og kusiner
Under 16 år: Tillates som hovedregel ikke.

I aldersgruppen 16-18 år tillates alene på besøk, under følgende forutsetninger:

 • Første besøket må gjennomføres med en foresatt tilstede
 • Foresatt som følger må ha besøkstillatelse
 • Vi må ha mottatt samtykke fra begge foresatte før besøk tillates

Barnebarn
Som over.

Søknad- og samtykkeerklæring kan hentes på siden «Besøkstillatelse».