Søknad om besøkstillatelse

Opplysningene i søknadsskjemaet blir sendt politiet. Opplysninger fra politiets strafferegister danner grunnlaget for vurdering om søknaden innvilges uten restriksjoner, nekt av besøk eller besøk med restriksjoner (som f.eks. glassvegg eller overhøring av samtale).

Søker må stå på innsattes besøksliste for at søknaden kan behandles.

Behandlingstiden er normalt 1-2 uker, men noe lenger tid må påregnes ved ferie og høytider.
Vedtaket blir kun sendt per post, til adressen som oppgis i søknaden.

Søknader som mottas på forhånd for kommende innsatte blir ikke behandlet.

Dokumentasjonskravene må oppfylles før en søknad blir behandlet.

Søknadsskjema – over 18 år

Norsk English
Voksne (fra 18 år) Adults (from 18 years old)

For å åpne skjemaene, må du ha en PDF leser, som f.eks. Adobe Reader (gratis).


Andre besøkende (ikke pårørende)
Kriminalomsorgen innhenter personopplysninger om enhver som ankommer fengslet. Dette gjelder også den som utfører arbeid på fengslets område. Dette er eksempelvis advokater i sivilsaker, tolker, offentlig ansatte m.fl. Søker du om klarering ifbm. ditt arbeide, må du fylle ut eget skjema (taushetserklæring og vandelskontroll).

Søknadsskjema og samtykkeerklæring – under 18 år

For søkere under 18 år, krever vi signert samtykkeerklæring fra mor/verge. Dersom innsatte ikke er far til barnet, må begge foreldrene/vergene signere. Se siden “Mindreårige” for mer informasjon.

For children and youth below 18 years of age, it is required that the parent/guardian completes and sign the the statement of consent. Please see “Mindreårige/minors” i the menu for more information. For children living abroad, we require a birth certificate showing that the inmate is the father of the child/children.

Norsk English


For å åpne skjemaene, må du ha en PDF leser, som f.eks. Adobe Reader (gratis).

Utenlandske søkere

Det er et krav at utenlandske besøkende må sende vandelsattest fra sitt hjemland. Det gjelder besøkende bosatt i utlandet, samt besøkende som har vært bosatt i Norge mindre enn 5 år. Kravet gjelder også for norske statsborgere. Vandelsattesten vedlegges søknaden, skal være original og på skandinavisk eller engelsk. Den skal være av nyere dato.

Foreign visitors must attach a certificate of good conduct from their home country, with the application. This applies to visitors resident abroad, as well as visitors who have lived in Norway less than 5 years. The requirement also applies to Norwegian citizens. The document needs to be original and translated to Scandinavian or English. It must be of recent date. 

 

Ferdig utfylt skjema sendes på en av tre måter:
Søknader sendt via link godtas ikke.

Vennligst send søknadsskjema per post dersom du ikke ønsker å oppgi personopplysninger på e-post.

E-post:
visit@oslofengsel.no

Post:
Oslo fengsel, Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes

Kontaktskjema:


Obligatorisk. Tillatt format: PDF


Tillatt format: PDF