Koronavirus: Informasjon vedr. besøk i forbindelse med Covid-19
Sist oppdatert, 05.11.20, kl. 09:00

Pårørende
Ordinære besøkstider. Ett rom pr. besøkspulje er reservert for ipad-besøk for de som ikke har mulighet til å besøke fysisk.

Alle besøkende er pålagt å bruke munnbind og døren til besøksrommet skal være åpen. Begge tiltak gjelder under hele besøket og er innført av smittevernhensyn.

Smittevernsregler skal overholdes, noe som betyr at fysisk kontakt ikke er tillatt og det skal holdes minimum 1 meters avstand under hele besøket. Barn under 12 år er unnlatt avstandsråd. Innsatte og besøkende henstilles til, og er selv ansvarlig for å overholde de til enhver tid gjeldende avstandsregler og hygienetiltak. Brudd på smittvernsreglene kan medføre konsekvenser for fremtidige besøk.

Før besøk kan bestilles må alle besøkende svare på kartleggingsspørsmål. Dette må gjøres ved hver ny booking av besøk.

Røde Kors visitorer
Bestiller besøk på vanlig måte (ordinært besøk).

Røde Kors nettverk etter soning, Wayback og andre frivillige organisasjoner
Besøk bestilles enten via kontaktpersonen i fengselet, eller direkte til besøksbestillingen.

Forsvarere
Ordinære åpningstider. Besøk på advokatgang når det er familiebesøk. Besøksrom benyttes ved ledig kapasitet.


Corona virus: Information regarding visits
Last updated, 05.11.20, 09:00 pm:

Regular visiting times will apply. One room per visit group is reserved for iPad visits, for those who are unable to visit.

All visitors are required to wear a face mask, and the door to the visiting room must be open. Both measures apply throughout the visit and have been introduced for infection control reasons.

Physical contact is not allowed and 1 meter distance must be kept throughout the visit (does not apply for children under the age of 12). Inmates and visitors are responsible for complying with the applicable distance rules and hygiene measures at all times. Violation of the rules may give rise to a response under the Penal Code.

Before a visit can be booked, each visitor must answer the survey questions. This must be done every time you want to book a visit.